Sigortanın Sona Ermesi (Expiry Date Termination)

Sigorta sözleşmesinin her iki taraf ve üçüncü şahıslar bakımından artık geçerli olmaması halidir.

Sözleşmenin sona ermesi çeşitli durumlarda söz konusu olabilir;

  1. Poliçede yazılı olan sona erme tarihine ulaşılmasıyla,
  2. Taraflardan birinin sözleşmede öngörülen bazı şartları yerine getirmemesinden kaynaklanan fesih hali nedeniyle,
  3. Sigortalının kendi iradesiyle,
  4. Sigortacının, riskin ağırlaşması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshi,
  5. Bazı branşlarda rizikonun gerçekleşmesiyle, (hayat sigortalarında sigortalının ölümü, diğer bazı branşlarda tam zıya durumu gibi.)